ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

Οργάνωση και Λειτουργία Επιχείρησης

Η παγκόσμια οικονομία επιφέρει καθημερινά σημαντικές αλλαγές προς πολλές κατευθύνσεις.
Οι επιχειρήσεις, για να έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης, θα πρέπει έγκαιρα να προσαρμόζονται, να αντιλαμβάνονται και πολλές φορές να προβλέπουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στις  αγορές, στον ανταγωνισμό, στην τεχνολογία, στη διανομή και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Είναι αναγκαίο επομένως, να διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα και με επιτυχία σε όλες τις αλλαγές της σύγχρονης εποχής και να λειτουργούν αποτελεσματικά εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management) σε διαδικασίες όπως :

 • του προγραμματισμού (planning)
 • της οργάνωσης (organizing)
 • της διεύθυνσης (directing)
 • του ελέγχου (control)

που ασκούνται σε μια επιχείρηση, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι πόροι της και να επιτευχθούν οι στόχοι της.

Προγραμματισμός

Είναι η διαδικασία ή το σύστημα των ενεργειών με τις οποίες καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης ώστε να προβλέπεται η μελλοντική εξέλιξη των μεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της. Με τη διαδικασία αυτή προσδιορίζονται οι τρόποι, οι ενέργειες και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι στο συγκεκριμένο περιβάλλον.
Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει:

 • τον καθορισμό στόχων
 • τη διαμόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών επίτευξης των στόχων
 • τα λειτουργικά προγράμματα δράσης

Οργάνωση

Στόχος της οργάνωσης μιας επιχείρησης είναι ο συνδυασμός των δομών (θέσεων εργασίας, τμημάτων, σχέσεων εξουσίας, ιεραρχικών επιπέδων), των διαδικασιών και των κανόνων λειτουργίας, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
Με τη σωστή οργάνωση γίνεται σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή μιας δράσης, τη λήψη μιας απόφασης, τα είδη διαδικασιών και κανόνων, σύμφωνα με τα οποία επιλύονται τα προβλήματα σε έναν οργανισμό, όπως μια επιχείρηση.
Έτσι η οργάνωση γίνεται η διαδικασία με την οποία το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ταξινομείται σε επιμέρους καθήκοντα, κατανέμεται στα κατάλληλα στελέχη, στα οποία αναθέτονται παράλληλα οι σχετικές ευθύνες και διαθέτονται οι κατάλληλοι πόροι.
Η οργάνωση εκφράζεται συνήθως με :

 • Οργανόγραμμα, το οποίο παρουσιάζει την οργανωτική διάρθρωση, δηλ. μια σχηματική απεικόνιση σε διάγραμμα διευθύνσεων, τμημάτων κτλ. που υπάρχουν σε μια επιχείρηση.
 • Καταμερισμό των εργασιών.
 • Εκχώρηση εξουσίας σε χαμηλότερα κλιμάκια διοίκησης.
 • Τμηματοποίηση των λειτουργιών ή με άλλη μορφή τμηματοποίησης.

Διεύθυνση

Η διεύθυνση αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. Είναι, δηλαδή, η καθοδήγηση, η ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων τόσο μακροχρόνια όσο και βραχυχρόνια. Η λειτουργία της διεύθυνσης ξεπερνά τα όρια της απλής έκδοσης οδηγιών και εντολών από τα ανώτερα προς τα κατώτερα στελέχη της επιχείρησης.
Αποτελεσματική διεύθυνση σημαίνει και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας επιχείρησης. Πολλά προβλήματα μέσα στην επιχείρηση δημιουργούνται από έλλειψη επικοινωνίας. Η συνεχής πληροφόρηση που απαιτείται σήμερα για την εκτέλεση των βασικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης καθιστά την επικοινωνία απαραίτητο εργαλείο της αποτελεσματικής διεύθυνσης. Η διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ των στελεχών της επιχείρησης είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξή της, στο πλαίσιο του σκληρού ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει. Είναι ευθύνη της διεύθυνσης να ενεργοποιεί όλες τις ικανότητες των ανθρώπινων πόρων προς όφελος της επιχείρησης, αλλά και του ίδιου του στελέχους της επιχείρησης.

Έλεγχος

Είναι η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των διάφορων μελών της επιχείρησης, για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν τεθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει ο έλεγχος και ο σχεδιασμός του κατάλληλου συστήματος ελέγχου. Η λειτουργία του ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραμματισμού. Οι δύο λειτουργίες είναι ή θα πρέπει να είναι οργανικά δεμένες. Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο