ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μια επιστημονική και τεχνική μελέτη, που έχει ως σκοπό αφενός την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον και αφετέρου την πλήρη καταγραφή όλων των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να ληφθούν και όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής που πρέπει να υλοποιηθούν, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών.

 • Στην ατμόσφαιρα
 • Στο έδαφος
 • Στα ύδατα
 • Στο ακουστικό περιβάλλον
 • Στην αισθητική τοπίου
 • Στο ανθρωπογενές περιβάλλον(χρήσεις γης, πολιτιστική κληρονομιά, κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις)

Φάση κατασκευής-Φάση λειτουργίας

Η εταιρία μας εκπονεί υπεύθυνα Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και την υποβολή φακέλου με τον Προκαταρτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων(ΠΠΠΑ) που την συνοδεύουν, βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) των εξής δραστηριοτήτων:

 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Βιομηχανία ή Βιοτεχνία πάσης φύσεως.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης-Υγειονομικών Μονάδων(κλινικές, θεραπευτήρια κ.α.).
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ξενοδοχείου.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων, εμπορικών κέντρων, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές(super markets), πολυκαταστήματα, εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου(κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές).
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κτηνο-Πτηνοτροφικών Μονάδων.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Υδατοκαλλιέργειες(ιχθυοτροφεία κτλ).
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συνεργείων Αυτοκινήτων.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΑΠΕ).
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας.
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μετάβαση στο περιεχόμενο