ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Το πιο σημαντικό εργαλείο τη βελτίωση της απόδοσης μιας επιχείρησης είναι η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Βusiness Ρlan). Πλέον η κατάθεση ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι αναγκαία για επιχειρηματικά δάνεια – επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες παρόμοιες ενέργειες.

Η εκπόνηση και σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι χρήσιμη και απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση γιατί :

 • Συμβάλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης.
 • Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης.
 • Παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές.
 • Είναι δείγμα συνέπειας και επαγγελματισμού.
 • Είναι το διαρκές σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης.
 • Δείχνει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται.
 • Είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για :
  • τη σύναψη δανείων
  • ανάληψη εθνικών επιδοτήσεων
  • ανάληψη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων
  • την προσέλκυση επενδυτών.

Η πολύχρονη εμπειρία μας, μας επιτρέπει να παρέχουμε περιοδικές επανεξετάσεις για την ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου  επιχειρηματικού σχεδίου  περιλαμβάνοντας  τις εξής βασικές ενότητες :

 • Εισαγωγικά Στοιχεία (εξώφυλλο, εισαγωγική σελίδα, περιεχόμενα).
 • Εσωτερική Ανάλυση (περιγραφή της επιχείρησης, των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα προσφέρει, του χώρου και του ανθρώπινου δυναμικού).
 • Εξωτερική Ανάλυση (ανάλυση της αγοράς, των πελατών και του ανταγωνισμού του ιδίου κλάδου με αυτόν που δραστηριοποιείται η επιχείρηση).
 • Προσδιορισμός στόχων και τρόπος υλοποίησής τους
  • στρατηγική προϊόντων
  • στρατηγική υπηρεσιών
  • πωλήσεις
  • marketing
  • διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού
  • συνέπεια και επαγγελματισμός.
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (ανάλυση ισοζυγίων, ισολογισμών, χρηματορροών, αποτελεσμάτων χρήσης, break even point analysis).
 • Συμπεράσματα (δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρίας, πιθανοί κίνδυνοι).
Μετάβαση στο περιεχόμενο